http://buengkhonglong.buengkan.doae.go.th

ข้อมูลทั่วไป
แผนที่อำเภอบึงโขงหลง
บุคลากร
ทำเนียบหมู่บ้าน
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
งานสถาบันเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน / สินค้า
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
โครงการสายใยรัก
สรุปกลุ่มองค์กรเกษตรกร
งานส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข้าวชุมชน
พืชผักปลอดภัย GAP
งานบริหาร
แผนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำบล
ประจำปี 2556
ข้อมูลประจำตำบล
ประวัติสำนักงาน
ศูนย์บริการฯ ต.บึงโขงหลง
ศูนย์บริการฯ ต.โพธิ์หมากแข้ง
ศูนย์บริการฯ ต.ดงบัง
ศูนย์บริการฯ ต.ท่าดอกคำ
จุดสาธิต
ข้อมูลท่องเที่ยว

ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง
แหล่งท่องเที่ยว
หาดคำสมบูรณ
องค์ความรู้ KM
KM ข้าวโพดหวาน
KM มะเขือเทศ
KM การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า
วิสัยทัศน์
Update: 25 เมษายน 2559
By : นายจักรกริช ผึ่งสิงห์
งานสารสนเทศ
         

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพข่าว
เกษตรอำเภอ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่"
นางศรีพรรณ  คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมการดำเนินงานออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข “อำเภอยิ้มเคลื่อนที่” โดยนายชัชวาลย์ ทองชน ปลัดอำเภอ อวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอบึงโขงหลง เป็นประธานในการเปิดงาน การออกหน่วยบริการโดยปกครองอำเภอบึงโขงหลง ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ณ ศาลาประชาคมบ้านดงเรือ หมู่ที่ 8 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
คำสมบูรณ์ หมู่บ้านเศราฐกิจพอเพียงต้นแบบอำเภอบึงโขงหลง
วันที่ 19 เมษายน 2559 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมบูรณาการ ดำเนินงานโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อำเภอบึงโขงหลง ปี 2559 ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานสาธารณสุข ธ.ก.ส.สาขาบึงโขงหลง ก.ศ.น.อำเภอบึงโขงหลง และ อปท.ในพื้นที่ ณ บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ(คลิก ดูรายละเอียด)
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
วันที่ 1 มีนาคม 2559 นางจันทร์จิรา จินาวรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเการผลิต ติดตามการดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกรับจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 5
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอบึงโขงหลง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 4 โดยนายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พบปะและบรรยายการดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร คั้งที่ 1 รุ่นที่ 3

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอบึงโขงหลง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และปัญหาราคาสินค้า ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 3 เกษตรโดยนางศรีพรรณ คำสงค เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พบปะและบรรยายการดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร คั้งที่ 1 รุ่นที่ 2
ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง วันที่ 3 กรกฏาคม 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษ๖รอำเภอบึงโขงหลง มอบหมายให้นางศรีพรรณ คำสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และชี้แจงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ณ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึกาฬ เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2558 (คลิก ดูรายละเอียด)
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมกิจกรรมวันงานวันสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอบึงโขงหลง ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 (คลิก ดูรายละเอียด)
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอบึงโขงหลง เป็นประธานเปิดการประชุม การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer เกษตรกรปราดเปรื่อง ระดับตำบล/ระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลชัยพร อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมงานวันคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง มอบหมายใหนายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยาย วิชาการ "การเกษตรแบบอินทรีย์ชีวภาพ" เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ตามโครงการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ที่ 204 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ณ ศาลาประชาคมบ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลดังบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ มีเกษตรกรเป้าหมาย 60 คน (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุจ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านโสกพอก หมู่ที่ 4 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
                
ตำหนักปู่อือลือนาคราช ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง วันที่ 2 พฤษภาคม 2558
นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอบึงโขงหลง เข้าร่วมการทำพิธีบวงสรวงเปิดประตูวังเจ้าสุริยะวงค์ชัยนาคราชราชา(ปู่อือลือนาคราช) เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 255 เวลา 07.59 น. ณ ตำหนักปู่อือลือนาคราช ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
                
ศาลาประชาคมบ้านหนองฮู ตำบลท่าดอกคำ วันที่ 22 เมษายน 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยนายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการเกษตร ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองฮู หมู่ 13 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลดงบัง วันที่ 22 เมษายน 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยนายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางศรีพรรณ คำสงค์ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดบ้านดงบัง หมู่ 5 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. (คลิก ดูรายละเอียด)
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลท่าดอกคำ วันที่ 20 เมษายน 2558
นายนุสร แก้วเปียก อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน สำรวจสถานการณ์ศัตรูยางพารา หมู่ที่ 4 บ้านหนองแสง โดยมีนายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ให้การแนะนำข้อมูลตามแบบสำรวจ ชนิดพืช ศัตรูพืช โรคพืช สภาพดินฟ้า-อากาศ และศัตรูธรรมชาติ ณ แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูยางพารา ประจำศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองแสง ทุกวันจันทร์ ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลท่าดอกคำ วันที่ 25 มีนาคม 255
นายสำรวย มีจินดา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ กล่าวเปิดโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช การจัดการเรียนรู้กลุ่มเกษตรกร พร้อมด้วยโรงพยาบาลอำเภอบึงโขงหลง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเกษตรกร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 36 ราย
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลท่าดอกคำ วันที่ 20 มีนาคม 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง กล่าวเปิดการอบรม โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช การจัดการเรียนรู้กลุ่มเกษตรกร จัดจัดทำแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พร้อมบรรยายวิชาการ การจัดการศัตรูพืชที่สำคัญ และการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า โดยมีนายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 30 ราย
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลท่าดอกคำ วันที่ 13 มีนาคม 2558
นายสำรวย มีจินดา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ กล่าวเปิดการอบรม โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช การจัดการเรียนรู้กลุ่มเกษตรกร จัดจัดทำแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พร้อมบรรยายวิชาการ การสำรวจและติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช โดยมีนายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 30 ราย
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง วันที่ 12 มีนาคม 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอาเภอบึงโขงหลง ร่วมกับ นายเวียน ธรรมสอน ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดหนองคาย อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี 2558 หลักสูตรการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์หมากแข้ง อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เกษตรกรเข้ารับการอบรม จานวน 32 คน
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 30 มกราคม 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ให้การต้อนรับนายพัฒนะ ดีพรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่ พื่อติดตามนิเทศ ชี้แนะ แผนการปฏิบัติงาน รายบุคคลประจำเดือน ประจำปี, เร่งรัดการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน, ไม้ผลยืนต้น, โครงการปลูกพืชฟดูแล้ง ฯลฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558             
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 7 มกราคม 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ ได้มาติดต่อขอข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในเขตพื้นที่อำเภอบึงโขงหลง ได้ติดตามภาวะการผลิต เนื่อที่ปลูก และผลผลิต่อไร่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 7 มกราคม 2558
นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานเกษตรกาตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ได้เข้าอวยพรพร้อมทั้งมอบกระเช้าเพื่อสุขภาพเป็นของขวัญปีใหม่ แด่นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มอารักขาพืช แจ้งข่าวสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช(อ่านรายละเอียด)
ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ประกาศเตือนภัย เรื่องเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในแปลงนาข้าว(อ่านรายละเอียด)
ศูนย์กำจัดศัตรูพืชแจ้งข่าวสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช(อ่านรายละเอียด)
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2555/56
(ข้าว) 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2555
, (มันสำปะหลัง) 1 มิถุนายน 55 - 28 กุมภาพันธ์ 2556
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2555
การดูแลสวนยางพาราในช่วงฤดูแล้ง (ดูรายละเอียด)

แผนการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว,มันสำปะหลัง ปีการผลิต 2554/55
(ดูรายละเอียด)

เตือนการระบาดศัตรูพืช "เพลี้ยไฟ" (ดูรายละเอียด)
สาระน่ารู้

นางศรีพรรณ คำสงค์
เกษตรอำเภอบึงโขงหลง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาด
บ้านนาอ่าง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด
ครบวงจรบ้านโสกโพธิ่

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านโนนสวนปอ ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ
จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย
สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล
สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ
สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า


มะแป่ม

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสด | คมชัดลึก | เดลินิวส์ |ฐานเศรษฐกิจ ไทยรัฐ |ประชาชาติธุรกิจ |แนวหน้า | ไทยโพสต์ |ผู้จัดการ | สยามรัฐ Bangkok Post |เครือมติชน | สำนักข่าวไทย |GNN | INN | The Nation TV3 | TV5 | TV7 | TV9 | TV11 | ITV | UBC | TGNA-time | Click Radio | SEED FM | cool FM | ShockFM | 100.5 MCOT | BBC ไทยออนไลน์ |


สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง

ม.11 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220
โทร./Fax : 0-4241-6216

E-mail : bkldoae@hotmail.com