http://buengkhonglong.buengkan.doae.go.th

ข้อมูลทั่วไป
แผนที่อำเภอบึงโขงหลง
บุคลากร
ทำเนียบหมู่บ้าน
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
งานสถาบันเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน / สินค้า
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
โครงการสายใยรัก
สรุปกลุ่มองค์กรเกษตรกร
งานส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข้าวชุมชน
พืชผักปลอดภัย GAP
งานบริหาร
แผนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำบล
ประจำปี 2556
ข้อมูลประจำตำบล
ประวัติสำนักงาน
ศูนย์บริการฯ ต.บึงโขงหลง
ศูนย์บริการฯ ต.โพธิ์หมากแข้ง
ศูนย์บริการฯ ต.ดงบัง
ศูนย์บริการฯ ต.ท่าดอกคำ
จุดสาธิต
ข้อมูลท่องเที่ยว

ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง
แหล่งท่องเที่ยว
หาดคำสมบูรณ
องค์ความรู้ KM
KM ข้าวโพดหวาน
KM มะเขือเทศ
KM การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า
วิสัยทัศน์
Update: 8 เมษายน 2558
By : นายจักรกริช ผึ่งสิงห์
         

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพข่าว
ศาลาประชาคมบ้านหนองฮู วันที่ 22 เมษายน 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยนายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการเกษตร ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองฮู หมู่ 13 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. (คลิก ดูรายละเอียด)
                
ตำบลดงบัง วันที่ 22 เมษายน 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยนายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางศรีพรรณ คำสงค์ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดบ้านดงบัง หมู่ 5 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. (คลิก ดูรายละเอียด)
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 30 มกราคม 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ให้การต้อนรับนายพัฒนะ ดีพรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่ พื่อติดตามนิเทศ ชี้แนะ แผนการปฏิบัติงาน รายบุคคลประจำเดือน ประจำปี, เร่งรัดการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน, ไม้ผลยืนต้น, โครงการปลูกพืชฟดูแล้ง ฯลฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558             
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 7 มกราคม 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ ได้มาติดต่อขอข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในเขตพื้นที่อำเภอบึงโขงหลง ได้ติดตามภาวะการผลิต เนื่อที่ปลูก และผลผลิต่อไร่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 7 มกราคม 2558
นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานเกษตรกาตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ได้เข้าอวยพรพร้อมทั้งมอบกระเช้าเพื่อสุขภาพเป็นของขวัญปีใหม่ แด่นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558
หอประชุมอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 2 ธันวาคม 2557
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอบึงโขงหลง ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. และนายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอบึงโขงหลงเป็นประธาน มอบเงินตามมาตรการเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย
หอประชุมอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 26  พฤศจิกายน 2557
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร/คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง อำเภอบึงโขงหลง โดยมีนายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอบึงโขงหลง เป็นประธานกรรมการบริหารโครงการฯ รวมทั้งคณะกรรมการ เลขานุการ คณะทำงานเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น.
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมพิธีเปิดงาน หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรัยนบึงโขงหลงวิทยา อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 และได้ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557 ออกตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ณ.สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โดยนายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ให้การต้อนรับ โดยการตรวจเยี่ยมและนิเทศงานในครั้งนี้ ได้ติดตามโครงการขึ้นทะเบียนข้าวนาปี ปี 2557/58 และโครงการยางพารา ปี 2558
อำเภอบึงโขงหลง วันที่ 28 ตุลาคม 2557
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย และคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ตามมาตรการ.....
(ดูรายละเอียด)
ตำบลท่าดอกคำ วันที่ 10 ตุลาคม 2557
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยนายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เกษตรตำบลท่าดอกคำ ออกพื้นที่ตรวจสอบแปลงยางพารเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
(ดูรายละเอียด)
ตำบลบึงโขงหลง วันที่ 3 ตุลาคม 2557
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสอทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีนายสุวิท บริสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ กล่าวรายงาน
(ดูรายละเอียด)
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 1 ตุลาคม 2557
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมจัดทำคอกปุ๋ยหมัก บริเวณสำนักงาน
(ดูรายละเอียด)
อำเภอบึงโขงหลง วันที่ 1 ตุลาคม 2557
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง เข้าร่วมพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4"
(ดูรายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มอารักขาพืช แจ้งข่าวสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช(อ่านรายละเอียด)
ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ประกาศเตือนภัย เรื่องเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในแปลงนาข้าว(อ่านรายละเอียด)
ศูนย์กำจัดศัตรูพืชแจ้งข่าวสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช(อ่านรายละเอียด)
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2555/56
(ข้าว) 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2555
, (มันสำปะหลัง) 1 มิถุนายน 55 - 28 กุมภาพันธ์ 2556
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2555
การดูแลสวนยางพาราในช่วงฤดูแล้ง (ดูรายละเอียด)

แผนการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว,มันสำปะหลัง ปีการผลิต 2554/55
(ดูรายละเอียด)

เตือนการระบาดศัตรูพืช "เพลี้ยไฟ" (ดูรายละเอียด)
สาระน่ารู้

นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก
เกษตรอำเภอบึงโขงหลง

 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาด
บ้านนาอ่าง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด
ครบวงจรบ้านโสกโพธิ่

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านโนนสวนปอ ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ
จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย
สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล
สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ
สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า


มะแป่ม

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสด | คมชัดลึก | เดลินิวส์ |ฐานเศรษฐกิจ ไทยรัฐ |ประชาชาติธุรกิจ |แนวหน้า | ไทยโพสต์ |ผู้จัดการ | สยามรัฐ Bangkok Post |เครือมติชน | สำนักข่าวไทย |GNN | INN | The Nation TV3 | TV5 | TV7 | TV9 | TV11 | ITV | UBC | TGNA-time | Click Radio | SEED FM | cool FM | ShockFM | 100.5 MCOT | BBC ไทยออนไลน์ |


สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง

ม.11 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220
โทร./Fax : 0-4241-6216

E-mail : bkldoae@hotmail.com