http://buengkhonglong.buengkan.doae.go.th

ข้อมูลทั่วไป
แผนที่อำเภอบึงโขงหลง
บุคลากร
ทำเนียบหมู่บ้าน
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
งานสถาบันเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน / สินค้า
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
โครงการสายใยรัก
สรุปกลุ่มองค์กรเกษตรกร
งานส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข้าวชุมชน
พืชผักปลอดภัย GAP
งานบริหาร
แผนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำบล
ประจำปี 2556
ข้อมูลประจำตำบล
ประวัติสำนักงาน
ศูนย์บริการฯ ต.บึงโขงหลง
ศูนย์บริการฯ ต.โพธิ์หมากแข้ง
ศูนย์บริการฯ ต.ดงบัง
ศูนย์บริการฯ ต.ท่าดอกคำ
จุดสาธิต
ข้อมูลท่องเที่ยว

ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง
แหล่งท่องเที่ยว
หาดคำสมบูรณ
องค์ความรู้ KM
KM ข้าวโพดหวาน
KM มะเขือเทศ
วิสัยทัศน์

ปรับปรุง วันที่ 18 มีนาคม 2557

โดย นายจักรกริช ผึ่งสิงห์ : งานสารสนเทศ

ส่งภาพข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

 
 

 

ภาพข่าว
อำเภอเซกา วันที่ 18 มีนาคม 2557
นางศรีพรรณ  คำสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรม “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพประจำปี 2557 กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง และกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ในวันที่ 18 มีนาคม 2557 ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง โดยมีตัวแทนจากหมู่บ้านในเขตตำบลโพธิ์หมากแข้ง ร่วมกิจกรรมการแข่งขันการเต้นแอร์โรบิค และการจัดร้านนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 12 มีนาคม 2557
นายมานพ ภูนิคม เกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ต้อนรับนางจันทร์จิรา 
จินาวรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ได้ออกมาติดตามงาน การลงขอบเขตแปลงปลูกข้าวในแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม การรายงานพืชฤดูแล้ง สถานการณ์การทำนาปรัง ศูนย์ข้าวชุมชน โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(พืชผัก) ปี 2557
สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา วันที่ 7 มีนาคม 2557
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดรายบุคคล 2557 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557 ) จากคณะทำงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา
อำเภอเซกา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557
นายมานพ ภูนิคม เกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมกิจกรรมงานวันยางพาราเซกา ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเซกา เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการในการเพิ่มผลผลิตยางพารา และทิศทางการตลาดยางพารา
หอประชุมที่ว่าการอำเภอเซกา วันที่ 29 ตุลาคม 2556
นายมานพ ภูนิคม เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมงานพิธีมอบใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โครงการแก้ไขปัญหาราคายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายไตรรงค์ ติธรรม ส.ส.เชต2 จังหวัดบึงกาฬ และนายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 23 ตุลาคม 2556
นายมานพ ภูนิคม เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมงานวันปิยมหาราข ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง โดยมีนายอำเภอบึงโขงหลงเป็นประธานในพิธี
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 22 ตุลาคม 2556
นายมานพ ภูนิคม เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ต้อนรับนายสำพรต จันทร์หอม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ติมตาม/เยี่ยม การขึ้นทะเบียนยางพารา การตรวจแปลง และการออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง
ที่ทำการตำบลดงบัง วันที่ 16 ตุลาคม 2556
นายสำพรต จันทร์หอม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ติมตาม/เยี่ยม กลุ่มเกษตรกรทำนาดงบัง เรื่องเร่งรัดหนี้สิน โครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุ๋ย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2544 โดยมีนายมานพ ภูนิคม เกษตรอำเภอบึงโขงหลง และนายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ให้การต้อนรับ และประสานงาน ในการนี้ จังหวัด, อำเภอ และหมู่บ้านได้หารือกันแล้ว มีความเห็นว่า ให้ดำเนินการทางราชการต่อไป
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 10 ตุลาคม 2556
นายมานพ ภูนิคม เกษตรอำเภอบึงโขงหลง และนายสำรวย มีจินดา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร คณะกรรมการตรวจสอลแปลงยางพารา ออกตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ปี 2557 ณ.หมู่ที่ 10, 13 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อออกใบรับรองให้เกษตรกรต่อไป
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 20 กันยายน 2556
นายมานพ ภูนิคม เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่แปลงยางพาราระดับตำบล / หมู่บ้าน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 12 กันยายน 2556
นายจรูญ แสนพิมพ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการเปิดโครงการโรงเรียนฝึกอาชีพเคลื่อที่ (ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกร ปี 2556)โดยฝึกอบรมในเรื่อง   สถานการณ์ยางพาราในประชาคมอาเซียน การเก็บตัวอย่างดิน และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตยางพารา การปลูกกาแฟ การปลูกกล้วย และหวาย  แซมในสวยยางพารา  ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันกำจัดโรคยางพารา ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ บ้านโสกโพธิ์ วันที่ 6 กันยายน 2556
นายมานพ ภูนิคม เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ของข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 4 จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมประตูน้ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 4 จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 6 กันยายน 2556
นายมานพ ภูนิคม เกษตรอำเภอบึงโขงหลง มอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตำบลโพธิ์หมากแข้ง ณ.สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักาะประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปประกอบอาชีพที่มีคุณภาพต่อไป
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ บ้านโสกโพธิ์ วันที่ 3 กันยายน 2556
นายมานพ ภูนิคม เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนงาน/โครงการ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมอาชีพเสริม การทำดอกไม้ประดิษฐ์ บ้านโสกโพธิ์ ม.4 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 21 สิงหาคม 2556
นายกิตติศักดิ์ วิมลสุข หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง โดยนายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย จนท.ส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ ในการนิเทศงานเรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง, การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืขเศรษฐกิจ ปี 2566/57, การดำเนินการ Smart Farmer/Smart Office, ระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
หอสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 20 สิงหาคม 2556
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ จัดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการโรงเรียนฝึกอาชีพเคลื่อนที่(ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอบึงเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
บ้านดงสรวง หมู่2 ต.ดงบัง วันที่ 19 สิงหาคม 2556
นายมานพ ภูนิคม เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำ
นักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ออกพื้นที่เพื่อพบปะ/เยี่ยมเกษตรกร พร้อมทั้งแจกสมุดทะเบียนเกษตรกร บ้านดงสรวง หมู่ที่ 2 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 16 สิงหาคม 2556
สำ
นักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จัดอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(ศูนย์หลัก) วันที่ 3 โดยมีวิทยากรมาร่วมให้ความรู้ นายมานพ ภูนิคม เกษตรอำเภอบึงโขงหลง เรื่องการทำนาโยน นายสุวิท บริสุทธิ์ นวส.ปฏิบัติการ เรื่องเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า นางศรีพรรณ คำสงค์ นวส.ชำนาญการ เรื่อง การทำน้ำส้มควันไม้ ณ หอประชุมสำนำนักงานเกษตรอำเภอบึงกาฬ
หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 15 สิงหาคม 2556
สำ
นักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จัดอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(ศูนย์หลัก) วันที่ 2 โดยมีวิทยากรมาร่วมให้ความรู้ นายนิวาส วิโย ครูบัญชีอาสา นายล้อม โคลิตร อกม.ด้านปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และส่งท้ายด้วย นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรขำนาญงาน มาให้ความรู้เรื่องพืชปลอดภัย ณ หอประชุมสำนำนักงานเกษตรอำเภอบึงกาฬ
ลานพญานาค อำเภอปากคาด วันที่ 15 สิงหาคม 2556
นายมานพ ภูนิคม เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมงานวันคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ ลานพญานาค ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 14 สิงหาคม 2556
นายมานพ ภูนิคม เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีงบประมาณ 2556 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2556 โดยวันแรกของการอบรม มีวิทยากรจากส่วนราชการ นายเชษฐา โคตรวันดี นักวิชาการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง นายไทยสงบ ประทัยเทพ เรื่องการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก นายนิวัตร พรมโคตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
หอปนะชุมโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 12 สิงหาคม 2556
นายมานพ ภูนิคม เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยเจ้าหส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง เข้าร่วมพิธีวถวายพระพร วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี ณ หอประชุมโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โครงการส่งเสริมศิลปชีพบ้านโชคอำนวย ตำบลดงบัง
นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นตัวแทน เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ไปร่วมงาน 12 สิงหา มหาราชีนี ณ โครงการส่งเสริมศิลปชีพบ้านโชคอำนวย ตำบลบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง 9 สิงหาคม 2556
นายมานพ ภูนิคม เกษตรอำเภอบึงโขงหลง เดินทางไปร่วมกิจกรรม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ พร้อมใบมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ที่มีผลงานดีเด่นการประสานงานด้านการเกษตร และของรางวัลให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 27 กรกฎาคม 2556
นายมานพ ภูนิคม เกษตรอำเภอบึงโขงหลง เดินทางไปเยี่ยมกิจกรรมลงแขกดำนา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 13 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ ศุนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง โดยมีนางศรีพรรณ คำสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้การต้อนรับ โดยในกิจกกรมนี้ นางศรีพรรณ ได้ลงมือดำนาด้วยตัวเอง
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
นายมานพ ภูนิคม เกษตรอำเภอบึงโขงหลง เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์วางแผน โครงการอาชีพด้านหม่อนไหม ณ โครงการส่งเสริมศิลปชีพบ้านโชคอำนวย หมู่ 10 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอบึงโขงหลง เป็นประธานในการเปิดการอบรม โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ปี 2556 หลักสูตรการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยมีนายมานพ ภูนิคม เกษตรอำเภอบึงโขงหลง และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ให้การต้อนรับ ในช่วงเช้า ได้บรรยายเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตข้าว และในช่วงบ่าย เสริมด้วยองค์ความรู้เรื่องการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและเชื้อราบิวเวอร์เรียในนาข้าว ณ หอประขุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 18 มิถุนายน 2556
นายนวพล บูชากุล ปลัดอาวุโส เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน อำเภอบึงโขงหลง ครั้งที่ 2/2556 โดยมีนายสุริยา แก้วหย่อง เกษตรอำเภอบึงโขงหลง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ นางอัจฉราวรรณ กิจไตย ตัวแทนจากธนาคารออมสิน สาขาเซกา, นายนิรันดร สารผล ผจก.ธกส.สาขาบึงโขงหลง, นายสุกรรณ์ กองอุดม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง, นายวิชญ์พงษ์ จันทร์ผาย ตัวแทนจาก กศน.อำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง เพื่อ ติดตามความก้าหน้าในการจดทะเบียนจำแนกตามประเภทกิจการ, ผลการประกวดพวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด, การติดตามงานโครงการปี 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 18 มิถุนายน 2556
บ้านท่าไร่ ไทยเจริญ วันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2556
นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยนางศรีพรรณ คำสงค์ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้ายท่าไร่ไทยเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 5 มิถุนายน 2556
นายสุริยา แก้วหย่อง เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมให้การต้อนรับ นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 5 มิถุนายน 2556
คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556
นายสุริยา แก้วหย่อง เกษตรอำเภอบึงโขงหลงพร้อมด้วยนายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานส่งเสริมการเกษตรชำนาญงาน เข่าร่วมงานวันเกษตรกรประจำปีในงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่่เนื่องในวันคล้ายวันประสูตรพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนนบ้านนาอ่าง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง วันที่ 27 พฤษภาคม 2556
นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง ให้การต้อนรับ นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ออกจังหวัดเคลื่อนที่ ในงานมีการปลูกต้นไม้ โดยหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ มีนายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดบึงกาฬ และนายสุริยา แก้วหย่อง เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ปลูกต้นไม้ร่วมกัน และมีการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยนางศรีพรรณ คำสงค์ นักวิชการการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าของตำบลโพธ์หมากแข้ง และนายจักรกริช ผึ่งสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการ สถานที่ โรงเรียนบ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 21 พฤษภาคม 2556
นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกพื้นที่ ตรวจสอบยางพารา หัก-โค่น-ฉีก ในพื้นที่ตำบลดงบัง-ท่าดอกคำ เนื่องจาก พายุฝนเดือน พฤษภาคม 2556 เกษตรกรเป้าหมาย 32 ราย พื้นที่เสียหายรวม 46-0-0 ไร่
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 21 พฤษภาคม 2556
นายสุริยา แก้วหย่อง เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมประชุมกำหนดการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2556 ของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สำหรับปี 2556 จะจัดในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2556 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. แห่ขบวนบั้งไฟเอ้ ขบวนเถิดเทิง เวลา 11.00 น. เริ่มจุบั้งไฟคุ้มแต่ละคุ้มตามลำดับที่จับฉลากได้ เวลา 17.40 น. ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 21 พฤษภาคม 2556
นางศรีพรรณ คำสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดทำแผนธุรกิจกลุ่ม ของกลุ่มทอผ้า บ้านสว่างพัฒนา ตำบลบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง และเกษตรอำเภอในเขตจังหวัดบึงกาฬ ให้การต้อนรับ นายสุริยา แก้วหย่อง เกษตรอำเภอบึงโขงหลง และภรรยาพร้อมคณะ จากจังหวัดชัยภูมิ และอำเภอบ้านเขว้า ที่เดินทางมาส่ง และเที่ยวชมพื้นที่อำเภอบึงโขงหลง บึงโขงหลง แหล่งชุ่มน้ำโลกลับดับที่ 1098 หาดคำสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอบึงโขงหลง แม่น้ำโขง ชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านคือ สปป.ลาว
(ดาวน์โหลดภาพในงาน)
ศาลาประชาคมบ้านห้วยหินลาด วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
นายสุวิท บริสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง โครงการหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลแนวความคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง ณ ศาลาประชมคม หมู่ที่ 16 บ้านห้วยหินลาด ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โครงการฟาร์มตัวอย่าง วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
นายสุวิท บริสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก) กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเกษตรกร โดยมี นายเรวุฒิ บุญจวง นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก) ติดตามนิเทศงาน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านห้วยหินลาด ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา วันที่ 16 พฤษภาคม 2556
นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง มอบของขวัญระลึก แก่นายชูเทพ ชาญชนะไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ซึ่งได้ลาออกจากราชการ เพื่อไปทำธุรกิจส่วนตัว ในงาน "ด้วยรักและผูกพันธ์" คืนวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 15 พฤษภาคม 2556
นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ (พายุฝน) ฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง ทำให้ต้นยางหักโค่ย เสียหาย ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านดงโทน และหมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ พื้นที่ยางพาราเสียหาย กว่า 30 ไร่
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 14 พฤษภาคม 2556
นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ (พายุฝน) ฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง ในพื้นที่ ตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่ 3, 12 อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เกษตรกรเป้าหมาย 15 ราย พื้นที่ยางพาราเสียหาย กว่า 30 ไร่
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 12 พฤษภาคม 2556
นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จัดงานเลี่ยง "ส่งน้องกลับมหาวิทยาลัย " เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับน้องนักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ที่ได้มาทั้งฝึกงาน ร่วมงาน ทั้งในสำนักงานและออกพื้นที่เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำตำบล ในนามสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ขออวยพรให้น้องทั้งสองคน มีแต่ความโชคดีในชีวิต มุ่งมั่น และตั้งใจศึกษาหาความรู้จนสำเร็จการศึกษา และหวังว่าในโอกาสต่อไปอาจได้ร่วมงานกัน.......
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 7 พฤษภาคม 2556
นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกนิเทศงานปาล์มน้ำมัน ตำบลโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ 15 สวนปาล์มน้ำมันของนางปราณี ชัยวงศา พื้นที่ปลูก 47-0-0 ไร่ และนางนารถ การจรัส พื้นที่ปลูก 20-0-0 ไร่ อายุปาล์ม 4 ปี และ 5 ปี เก็บเกี่ยวแล้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 3 พฤษภาคม 2556
นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
อบรมเกษตรกรโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ปีที่ 5 กิจกรรม อบรมเกษตรกรรายเก่า หลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ำมัน
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 3 พฤษภาคม 2556
นางศรีพรรณ คำสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ นำทีมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) ทั้งด้านหน้า ด้านหลังสำนักงาน และบริเวณของสำนักงานเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 30 เมษายน 2556
นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดบึงกาฬ จัดงาน "ยามอยู่เราผูกพันธ์ เมื่อจากกันเราคิดถึง" เนื่องในโอกาสข้าราชการย้าย-ลูกจ้างลาอกก ในนามสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งดีในชีวิต และสมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังทุกท่านทุกคนครับ (รูปภาพในงาน)
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 27 เมษายน 2556
นายประพันธ์ บรรณาคำ, นายสุวิท บริสุทธิ์ และนางศรีพรรณ คำสงค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ นำทีมพนักงานแจงนับ ออกภาคสนามทดสอบการเก็บข้อมูลสำมะโนการเกษตร โดยช่วงเช้าที่บ้านโนนสว่างเหนือ หมู่ 11 ตำบลบึงโขงหลง และภาคบ่าย ไปเก็บข้อมูลที่บ้านนาสาร หมู่ 12 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง และได้พาทีมงานแจงนับแวะทำบุญและนมัสการพระพุทธชินราช ณ วัดผาอินแปลง หลังจากนั้นก็เดินทางแบบลุยๆไปที่ น้ำตกกินรี เพื่อชมบรรยากาศธรรมชาติและพักผ่อน ก่อนลงสนามจริง ซึ่งแต่ละคนก็จะแยกย้ายกัน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 (ในนามสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ขอให้กำลังใจและเอาใจช่วยให้การทำงาน บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดี สาธุ.......) (คลิ๊กดาวน์โหลดภาพวันที่ 28 เมษายน 2556)
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 27 เมษายน 2556
นางจิชุกร รัศมีธัญ สถิติจังหวัดบึงกาฬ เข้าเยี่ยมการอบรมพนักงานแจงนับ โครงการสำมะโนการเกษตร ปี 2556 พร้อมกับให้กำลังใจในการอบรม และการทำงานในพื้นที่ที่ตับผิดชอบของแต่ละตำบล ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง
(คลิ๊กดาวน์โหลดภาพวันที่ 27 เมษายน 2556)
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 25 เมษายน 2556
นายเรวุฒิ บุญจวง และนางสาวจินตนา ศรีตะวัน สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ติดตามนิเทศงาน การรับ-จ่าย ปุ๋ยเคมี-อินทรีย์ แปลงเรียนรู้เกษตรกรของ นายวิเชียร หลวงราช เกษตรกรจัดทำแปลงเรียนรู้ โครงการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2556 สถานที่ บ้านหนองแสง
หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง โดยมีนายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ให้การต้อนรับ
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 25 เมษายน 2556
นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอบึงโขงหลง เป็นประธานเปิดงาน การประชุมชี้แจง โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 ระดับพนักงานแจงนับ ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งวันที่ 25 เมษายน เป็นวันแรกของการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นพนักงานแจงนับ จำนวน 11 คน
(คลิ๊กดาวน์โหลดภาพวันที่ 25 เมษายน 2556)
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 18 เมษายน 2556
นางศรีพรรณ คำสงค์ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จัดโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ปี 2556 กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (อกม.) การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของ อกม. และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 18 เมษายน 2556 โดยมี อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรมมอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 11 เมษายน 2556
นายประพันธื บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม เวลา 12.00 น.คณะข้าราชการและ ลูกจ้างสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ร่วมรดน้ำขอพร นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดบึงกาฬ และเวลา 14.30 น. ร่วมกับคณะข้าราชการและลูกจ้าง ของส่วนราชการทุกภาคส่วน สังกัดจังหวัดบึงกาฬ รดน้ำขอพร นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ตำบลท่าดอกคำ วันที่ 9 เมษายน 2556
นายประพันธื บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อบรมเกษตรกรโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ปีที่ 5 กิจกรรม อบรมเกษตรกรรายใหม่ หลักสูตร การปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน รวมทั้งติดตาม นิเทศงานปาล์มน้ำมัน ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
บ้านหนองแสง หมู่ 4 ตำบลท่าดอกคำ วันที่ 5 เมษายน 2556
นายประพันธื บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อบรมเกษตรกรโครงการ ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 สถานที่ ศาลาประชาคมบ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลบึงโขงหลง วันที่ 3 เมษายน 2556
นายสุวิท บริสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่ เพื่อเก็ยข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลง พ.ศ. 2556 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านห้วยหินลาด วันที่ 2 เมษายน 2556
นายสุวิท บริสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบรมเกษตรกร โครงการการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านห้วยหินลาด ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 1 เมษายน 2556
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ จัดงาน "ด้วยรักและผูกพันธ์" เพื่อเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร สังกัดจังหวัดบึงกาฬ ในโอกาสข้าราชการ ย้าย โอน ลาออก และ นายปราโมทย์ ปรีพูล เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ขอแสดงความยินดี อย่างสุดซึ้ง มา ณ โอกาสนี้ด้วย
หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 21 มีนาคม 2556
นางศรีพรรณ คำสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง เข้าร่วมประชุม โครงการเปิดเวทีประชาคมระดับตำบล ประตำปี 2556 โดยมี นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอบึงโขงหลงเป็นประธานในการประชุม เป็นการประชุมเพื่อสำรวจวิเคราะห์ปัญหาและการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพื่อให้แต่ละหน่วยงานหรือแต่ละหมู่บ้าน ได้นำเสนอปัญหาเพื่อนำมาวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และยุทธศาสตร์พัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2559) สถานที่ หอประชุมนาคราช องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ต.ท่าดอกคำ วันที่ 21 มีนาคม 2556
นายประพันธื บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อบรมเกษตรกรโครงการ ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 สถานที่ ศาลาประชาคมบ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดอกคำ
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ต.ท่าดอกคำ วันที่ 20 มีนาคม 2556
นายประพันธื บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อบรมเกษตรกรโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดต้นทุน(มันสำปะหลัง) เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ รวมทั้งอัตราส่วนในการใช้สารเคมีต่อไร่ และจ่ายสารเคมีแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังแก่เกษตรกร สถานที่ ศาลาประชาคมบ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดอกคำ
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 19 มีนาคม 2556
นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการออกประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ วิมลสุข หน.กลุ่มยทธศาสตร์และสารสนเทศ, นายสัมรวย มีจินดา หน.กลุ่มอารักขาพืช, น.ส.จุฑารัตน์ สุวรรณคีรีขันธ์ นวส.ชำนาญการ โดยมี นายปราโมทย์ ปรีพูล เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ให้การต้อนรับและรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันท19 มีนาคม 2556
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 19 มีนาคม 2556
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากตอไม้ งานฝีมือจัดทำโดยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง เป็นการประยุกต์โดยใช้วัสดุ จากธรรมชาติ มาประดิษฐ์ตกแต่งให้เกิดความสวยงาม สร้างรายได้เสริม เหมาะแก่การซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึก และประดับตกแต่งสถานที่ จัดจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง
คลิกดูภาพ
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 12 มีนาคม 2556
นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอบึงโขงหลง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน อำเภอบึงโขงหลง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ นางดาราพร ประทุมวัลย์ ผจก.ธนาคารออมสิน สาขาเซกา, นายนิรันดร สารผล ผจก.ธกส.สาขาบึงโขงหลง, นายบรรยงค์ โคตรวงค์ ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง เพื่อ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ, ความก้าหน้าในการจดทะเบียนจำแนกตามประเภทกิจการ, ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน, การสนับสนุนกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน, การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเพื่อประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น รวมทั้งพิจารณาถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง
นายปราโมทย์ ปรีพูล เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จัดโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ปี ๒๕๕๖ กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู็ (อกม.) การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของ อกม. และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมี อาสาสมัครเกษตรหมู่่บ้านเข้าร่วมกิจกรมมอย่างพร้อมเพรียง และครบถ้วนทุกหมู่บ้าน ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง
นายปราโมทย์ ปรีพูล เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง เข้าอบรมและศึกษาวิธีการใช้งาน GPS โดยวิทยากรจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ นางสาวจินตนา ศรีตะวัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง
นายปราโมทย์ ปรีพูล เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ประชุม WW เพื่อติดตามงานและวางแผนงาน การรายงานพืชฤดูแล้ง, การดูงานนอกพื้นที่, ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
ศูนย์ กศน.อำเภอบึงโขงหลง วันที่ 30 มกราคม 2556
นายปราโมทย์ ปรีพูล เกษตรอำเภอบึงโขงหลง เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดอาชีพชุมชน กศน.อำเภอบึงโขงหลง โดยมีนายบรรยงค์ โคตวงค์ ผอ.กศน.เป็นประธาน ณ บริเวณสนามหน้าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบึงโขงหลง ภายในงานมีการแสดง โปงลาง สินค้าเกษตรชุมชน มีสปาหน้า นวดฝ่าเท้า การแสดงและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 29 มกราคม 2556
นายปราโมทย์ ปรีพูล เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ต้อนรับคณะนิเทศฯจากสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ครั่งที่ 1 เพื่อติดตามงาน และแจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการแต่ละโครงการ ของสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง รวมทั้งสอบถามเกี่ยวปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน การลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ประจำตำบล
นายปราโมทย์ ปรีพูล เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ประชุม WW เพื่อติดตามงานและวางแผนงาน รวมทั้งชี้แจงแนวทางปฏิบัติ การออกใบรับรอง ผู้ปลูกข้าว ทีประสบภัยธรรมชาติฝนทิ้งช่วง, การรายงานพืชฤดูแล้ง, การดูงานนอกพื้นที่, อาคันตุกะสัมพันธ์ ชุมนุมยุวเกษตรกรโลกครั้งที่ 10, การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพ พร้อมให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 21 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น

นายปราโมทย์ ปรีพูล เกษตรอำเภอบึงโขงหลง เข้าร่วมการรพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๖ ของนางบัวร่วม มีสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านโสกโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ณ ศาลากลาง บ้านโสกโพธิ์ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

นายปราโมทย์ ปรีพูล เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ประชุมประจำเดือน DM เพื่อติดตามงานและวางแผนงาน พร้อมทั้งสอบถามปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหา ในแต่ละตำบล รวมทั้งแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่การงาน วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายนุสร แก้วเปียก อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน บรรยายวิชาการ "การผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักชีวภาพ" ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพและชีวินทรีย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตการเกษตร เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 50 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแสง หมู่ 4 ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ วันที่ 12 กันยายน 2555

นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายนุสร แก้วเปียก อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน บรรยายวิชาการ "การผลิตขยายและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา" ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพและชีวินทรีย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตการเกษตร เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 50 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแสง หมู่ 4 ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ วันที่ 11 กันยายน 2555

นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหนองแสง ติดตามงาน การประชาคม การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2555/56 และสุ่มตรวจ (10 % ของพื้นที่จริง) แปลงปลูกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2555/56 ณ บ้านหนองแสง หมู่ 4 ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ วันที่ 6 กันยายน 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มอารักขาพืช แจ้งข่าวสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช(อ่านรายละเอียด)
ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ประกาศเตือนภัย เรื่องเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในแปลงนาข้าว(อ่านรายละเอียด)
ศูนย์กำจัดศัตรูพืชแจ้งข่าวสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช(อ่านรายละเอียด)
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2555/56
(ข้าว) 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2555
, (มันสำปะหลัง) 1 มิถุนายน 55 - 28 กุมภาพันธ์ 2556
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2555
การดูแลสวนยางพาราในช่วงฤดูแล้ง (ดูรายละเอียด)

แผนการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว,มันสำปะหลัง ปีการผลิต 2554/55
(ดูรายละเอียด)

เตือนการระบาดศัตรูพืช "เพลี้ยไฟ" (ดูรายละเอียด)
สาระน่ารู้
ดื่มชาวันละ 2-3 แก้ว ช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็ง

นายมานพ ภูนิคม
เกษตรอำเภอบึงโขงหลง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาด
บ้านนาอ่าง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด
ครบวงจรบ้านโสกโพธิ่

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านโนนสวนปอ ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ
จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย
สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล
สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ
สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากตอไม้


มะแป่ม
 
 
 

ข่าวสด | คมชัดลึก | เดลินิวส์ |ฐานเศรษฐกิจ ไทยรัฐ |ประชาชาติธุรกิจ |แนวหน้า | ไทยโพสต์ |ผู้จัดการ | สยามรัฐ Bangkok Post |เครือมติชน | สำนักข่าวไทย |GNN | INN | The Nation TV3 | TV5 | TV7 | TV9 | TV11 | ITV | UBC | TGNA-time | Click Radio | SEED FM | cool FM | ShockFM | 100.5 MCOT | BBC ไทยออนไลน์ |


สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง

ม.11 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220
โทร./Fax : 0-4241-6216

E-mail : bkldoae@hotmail.com