http://buengkhonglong.buengkan.doae.go.th

ข้อมูลทั่วไป
แผนที่อำเภอบึงโขงหลง
บุคลากร
ทำเนียบหมู่บ้าน
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
งานสถาบันเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน / สินค้า
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
สรุปกลุ่มองค์กรเกษตรกร
งานส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข้าวชุมชน
พืชผักปลอดภัย GAP
ข้อมูลประจำตำบล
ประวัติสำนักงาน
ศูนย์บริการฯ ต.บึงโขงหลง
ศูนย์บริการฯ ต.โพธิ์หมากแข้ง
ศูนย์บริการฯ ต.ดงบัง
ศูนย์บริการฯ ต.ท่าดอกคำ
จุดสาธิต
ข้อมูลท่องเที่ยว

ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง
แหล่งท่องเที่ยว
หาดคำสมบูรณ
องค์ความรู้ KM
KM ข้าวโพดหวาน
KM มะเขือเทศ
KM การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า
วิสัยทัศน์
Update: 27 มีนาคม 2560
By : นายจักรกริช ผึ่งสิงห์
งานสารสนเทศ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพข่าว
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 นางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมกับสมาชิกศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช) ทำการวิเคราะห์หาธาตุอาหารในดินให้แก่สมาชิก ศดปช. จำนวน 20 ราย เพื่อนำค่าวิเคราะห์ไปใช้เป็นข้อมูลในการใช้ปุ๋ยแบบสั่งตัด ซึ่งการใช้ปุ๋ยสั่งตัดจะทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง หมู่ที่ 4 บ้านบัวโคก ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560 ที่บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เกษตรกรเป้าหมาย 10 ราย (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ประชุมหาเพื่อเตรียมความพร้อมและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ยางพารา ที่บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมกับสมาชิกศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน ทำการเก็บตัวอย่างดินแปลงเรียนรู้ของนายชาลี โคตรบัว เพื่อนำมาวิเคราะห์หาธาตุอาหารในดิน และแนะนำวิธีการเก็บตัวอย่างดินให้แก่สมาชิก และร่วมกิจกรรมปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ดของศูนย์ฯ ที่บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ดำเนินงานโครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาประจำปี ได้มีการนำเสนอนโยบาย(กระดาษ A4) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับเกษตรกรบ้านท่าสีไคเหนือ ม.11 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมงานเทศกาลอาหาร ชุ่มน้ำบึงโขงหลง ปลอดภัย อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ 'ขึ้นภู ดูบึง ทึ่งวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง' ตอน ฮักนะบึงโขงหลง ณ หาดคำสมบูรณ์ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังกวัดบึงกาฬ ภายในงานมีนิทรรศการ การออกบูธสินค้า และอาหารจากชุมชนในอำเภอบึงโขงหลง ซึ่งมีเมนูอาหารของดีจากท้องถิ่นหลายเมนู รสชาติอร่อย และที่สำคัญภาชนะที่ใส่เป็นใบตอง และวัตถุดิบจากธรรมชาติ รสชาติอร่อย ที่สำคัญ สะอาดและปลอดภัย (คลิก ดูรายละเอียด)
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบึงโขงหลง และสำนักงานประมงอำเภอบึงโขงหลง ได้ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิต (ไก่ไข่รายละ 5 ตัว พร้อมอาหารไก่รายละ 5 กิโลกรัม)ให้กับเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จำนวน 73 ราย ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบึงโขงหลง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ร่วมงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดบึงกาฬ ปี 2560 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านโสกโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกา (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่1 กุมภาพันธ์ 2560 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง มอบหมายให้ นางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะกรรมการบ้านโนนจำปาทองหมู่ 10 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง ตรวจแปลงยางพาราของนายแก้ว สมานคำ ที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง มอบหมายให้ นายสุวิท บริสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีปล่อยสัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญกุศลครบรอบ 100 วัน ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 300,000 ตัว ณ ศาลาท่าน้ำบ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย โดยมีนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี (คลิก ดูรายละเอียด)
ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง มอบหมายให้ นายสุวิท บริสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมอำเภอบึงโขงหลง โดยมีนายวิศววัชร จันทสาร นายอำเภอบึงโขงหลง เป็นประธานในการประชุม (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 31 มกราคม 2560 นางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ได้ออกเยี่ยมและจัดประชุม(นอกรอบ) กับเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560 หมู่ที่ 6 บ้านดงสว่าง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 28 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมกับสมาชิกศูนย์ ศดปช. ทำการขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และให้คำแนะนำการคัดแยกและบรรจุกระสอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ท่านใดต้องการเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ได้แก่ กข.6 กข.12 และ กข.18 สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบัวโคกหมู่ที่ 4 บ้านบัวโคก ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ คุณพ่อชาลี โคตรบัว เบอร์โทรติดต่อ 085-0030112 (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 28 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง อบรมให้ความรู้การผลิตและวิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดเพื่อควบคุมโรคพืชแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง หมู่ที่ 9 บ้านหนองสิม ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสอทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง และคณะกรรม ศพก.บึงโขงหลง ให้การต้อนรับคณะทำงานการประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลโพธิ์หทมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หลักสูตร จัดประชุมประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบัวโคกหมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถพัฒนาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ โดยมีเกษตรกรเข้าอบรมที่เป็นสมาชิกของกลุ่มจำนวน 20 รา (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 26 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริมกิจกรรมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรกร หลักสูตร การอบรมพัฒนาต่อยอดโดยการถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตร การผลิต การตลาดแก่เกษตรกรชาวยางประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรที่บ้านโสกโพธิ์ หมู่ที่ 4 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เกษตรกรเป้าหมาย 20 ราย (คลิก ดูรายละเอียด)
โรงพยาบาลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 6 มกราคม 2560 นายสุวิท บริสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน เทศกาลอาหารปลอดภัย อร่อยได้...ไร้แอลกอฮอล์ "ขึ้นภู ดูบึง ทึ่งวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ...ฮัก ณ บึงโขงหลง" แทนเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ณ ห้องประชุมบึงบุลิน โรงพยาบาลบึงโขงหลง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
กิจกรรมวันแรกแห่งปี 2560 ร่วมกิจกรรมโครงการ ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บ้านโสกพอก ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน มอบบ้านให้กับเกษตรกร จำนวน 2 หลัง 2ครอบครัว (คลิก ดูรายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป (ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร)

กลุ่มอารักขาพืช แจ้งข่าวสถานการณ์และเตือนโรคเปลือกแห้งในยางพารา วันที่ 18 พ.ค. 2559 (อ่านรายละเอียด)
กลุ่มอารักขาพืช แจ้งข่าวสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช(อ่านรายละเอียด)
ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ประกาศเตือนภัย เรื่องเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในแปลงนาข้าว(อ่านรายละเอียด)
ศูนย์กำจัดศัตรูพืชแจ้งข่าวสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช(อ่านรายละเอียด)
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2555/56
(ข้าว) 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2555
, (มันสำปะหลัง) 1 มิถุนายน 55 - 28 กุมภาพันธ์ 2556
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2555
การดูแลสวนยางพาราในช่วงฤดูแล้ง (ดูรายละเอียด)

แผนการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว,มันสำปะหลัง ปีการผลิต 2554/55
(ดูรายละเอียด)

เตือนการระบาดศัตรูพืช "เพลี้ยไฟ" (ดูรายละเอียด)
สาระน่ารู้

นางศรีพรรณ คำสงค์
เกษตรอำเภอบึงโขงหลง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาด
บ้านนาอ่าง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด
ครบวงจรบ้านโสกโพธิ่

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านโนนสวนปอ ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ
จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย
สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล
สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ
สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า


มะแป่ม

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสด | คมชัดลึก | เดลินิวส์ |ฐานเศรษฐกิจ ไทยรัฐ |ประชาชาติธุรกิจ |แนวหน้า | ไทยโพสต์ |ผู้จัดการ | สยามรัฐ Bangkok Post |เครือมติชน | สำนักข่าวไทย |GNN | INN | The Nation TV3 | TV5 | TV7 | TV9 | TV11 | ITV | UBC | TGNA-time | Click Radio | SEED FM | cool FM | ShockFM | 100.5 MCOT | BBC ไทยออนไลน์ |


สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง

ม.11 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220
โทร./Fax : 0-4241-6216

E-mail : bkldoae@hotmail.com