http://buengkhonglong.buengkan.doae.go.th

ข้อมูลทั่วไป
แผนที่อำเภอบึงโขงหลง
บุคลากร
ทำเนียบหมู่บ้าน
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
งานสถาบันเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน / สินค้า
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
สรุปกลุ่มองค์กรเกษตรกร
งานส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข้าวชุมชน
พืชผักปลอดภัย GAP
ข้อมูลประจำตำบล
ประวัติสำนักงาน
ศูนย์บริการฯ ต.บึงโขงหลง
ศูนย์บริการฯ ต.โพธิ์หมากแข้ง
ศูนย์บริการฯ ต.ดงบัง
ศูนย์บริการฯ ต.ท่าดอกคำ
จุดสาธิต
ข้อมูลท่องเที่ยว

ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง
แหล่งท่องเที่ยว
หาดคำสมบูรณ
องค์ความรู้ KM
KM ข้าวโพดหวาน
KM มะเขือเทศ
KM การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า
วิสัยทัศน์
Update: 23 สิงหาคม 2559
By : นายจักรกริช ผึ่งสิงห์
งานสารสนเทศ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพข่าว
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์อำเภอฯ รองผู้จัดการ ธกส.สาขาบึงโขงหลง ร่วมกันประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน จำนวน 57 หมู่บ้าน รวม 65 คน เพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ร่วมใจปลูกหญ้าแฝก ไม้ผลและไม้ยืนต้น
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง มอบหมายให้นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ไม้ผลและไม้ยืนต้น ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ อาคารหลังใหม่ มีเจ้าหน้าที่จากสพนักงานเกษตรอำเภอต่างๆ 8 อำเภอ พร้อมด้วย อกม. ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง (คลิก ดูรายละเอียด)
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ติดตามงานการปลูกกาแฟเป็นพืชแซมในสวนยางพารา และการเลี้ยงไก่งวงในสวนยาง ที่แปลง นางจันทรา มณีพรรณ เกษตรกรบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7ตำบลดงบัง โดยแนะนำการจัดการดูแลรักษาพืชปลูกและพืชแซม การใส่ปุ๋ย การจัดการวัชพืช การเก็บเกี่ยว การจัดการศัตรูพืช รวมทั้งการดูแลไก่งวง การให้วัคซีนตามอายุ และการป้องกันโรคในไก่งวง ย (คลิก ดูรายละเอียด)
บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 15 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 15 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านดงสว่าง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
บ้านท่าสีไคเหนือ หมู่ 11 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 5 สิงหาคม 2559 นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกเยี่ยมแปลงปลูกสับปะรดของเกษตรกร ที่บ้านท่าสีไคเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลดงบัง โดยให้แนะนำการดูแลระบบน้ำ การให้น้ำ การใส่ปุ๋ยและการป้องกันศัตรูสับปะรด (คลิก ดูรายละเอียด)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโพธิ์หมากแข้ง
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายสุวิท บริสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมการทำน้ำหมักชีวภาพ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโพธิ์หมากแข้ง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน (คลิก ดูรายละเอียด)
แปลงเรียนรู้ไร่นาสวนผสม ท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 2 สิงหาคม 2559 นายประพันธ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการแจกจ่ายพันธุ์ไม้และพันธุ์พืชแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ปี 2559 ณ แปลงเรียนรู้ไร่นาสวนผสม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 20 ราย (คลิก ดูรายละเอียด)
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบัวโคก อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนากับกลุ่มเกษตรกรที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบัวโคกหมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายชัชวาลย์ ทองชน รักษาการนายอำเภอบึงโขงหลง เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เพิ่มเติม โดยมีนางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 นางศรีพรรณ คำสงค์ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง และทหารชุดปฏิบัติการในพื้นที่ ร่วมจัดตั้งจุดบริการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติฯ ในช่วงวันหยุดเทศกาล  เนื่องในโอกาสปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา โดยกำหนดให้มีจุดอำนวยความสะดวกและบริการด้านการเดินทาง และศูนย์บริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในช่วงวันหยุดเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 เพื่ออำนวยความสะดวก และบริการประชาชนด้านการเดินทาง ได้พักผ่อน พักรถ ระหว่างการเดินทางตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายประพันธ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชานาญงาน และนางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมการทาสารชีวภาพในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืช เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตสารชีวะภัณฑ์ในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืช รู้วิธีป้องกันกาจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี และส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง มีผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 55 คน (คลิก ดูรายละเอียด)
หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 14 กค.2559 นางศรีพรรณ คำสงค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุม เพื่อชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ มีอาสาสมัครเกษตร (อกม.) ตามคำสั่งอำเภอบึงโขงหลง จำนวน 12 คน และมี อกม.เข้าร่วมประชุมจำนวน 45 คน รวมทั้งสิ้น 57 คน (คลิก ดูรายละเอียด)
ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบึงโขงหลง
วันที่ 8 กค.2559 นางศรีพรรณ คำสงค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯบ้านโนนสวนปอเหนือ ตำบลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ผู้ร่วมประชุม 23 คน (คลิก ดูรายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป (ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร)

กลุ่มอารักขาพืช แจ้งข่าวสถานการณ์และเตือนโรคเปลือกแห้งในยางพารา วันที่ 18 พ.ค. 2559 (อ่านรายละเอียด)
กลุ่มอารักขาพืช แจ้งข่าวสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช(อ่านรายละเอียด)
ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ประกาศเตือนภัย เรื่องเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในแปลงนาข้าว(อ่านรายละเอียด)
ศูนย์กำจัดศัตรูพืชแจ้งข่าวสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช(อ่านรายละเอียด)
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2555/56
(ข้าว) 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2555
, (มันสำปะหลัง) 1 มิถุนายน 55 - 28 กุมภาพันธ์ 2556
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2555
การดูแลสวนยางพาราในช่วงฤดูแล้ง (ดูรายละเอียด)

แผนการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว,มันสำปะหลัง ปีการผลิต 2554/55
(ดูรายละเอียด)

เตือนการระบาดศัตรูพืช "เพลี้ยไฟ" (ดูรายละเอียด)
สาระน่ารู้

นางศรีพรรณ คำสงค์
เกษตรอำเภอบึงโขงหลง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาด
บ้านนาอ่าง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด
ครบวงจรบ้านโสกโพธิ่

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านโนนสวนปอ ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ
จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย
สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล
สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ
สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า


มะแป่ม

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสด | คมชัดลึก | เดลินิวส์ |ฐานเศรษฐกิจ ไทยรัฐ |ประชาชาติธุรกิจ |แนวหน้า | ไทยโพสต์ |ผู้จัดการ | สยามรัฐ Bangkok Post |เครือมติชน | สำนักข่าวไทย |GNN | INN | The Nation TV3 | TV5 | TV7 | TV9 | TV11 | ITV | UBC | TGNA-time | Click Radio | SEED FM | cool FM | ShockFM | 100.5 MCOT | BBC ไทยออนไลน์ |


สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง

ม.11 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220
โทร./Fax : 0-4241-6216

E-mail : bkldoae@hotmail.com