http://buengkhonglong.buengkan.doae.go.th

ข้อมูลทั่วไป
แผนที่อำเภอบึงโขงหลง
บุคลากร
ทำเนียบหมู่บ้าน
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
งานสถาบันเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน / สินค้า
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
สรุปกลุ่มองค์กรเกษตรกร
งานส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข้าวชุมชน
พืชผักปลอดภัย GAP
ข้อมูลประจำตำบล
ประวัติสำนักงาน
ศูนย์บริการฯ ต.บึงโขงหลง
ศูนย์บริการฯ ต.โพธิ์หมากแข้ง
ศูนย์บริการฯ ต.ดงบัง
ศูนย์บริการฯ ต.ท่าดอกคำ
จุดสาธิต
ข้อมูลท่องเที่ยว

ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง
แหล่งท่องเที่ยว
หาดคำสมบูรณ
องค์ความรู้ KM
KM ข้าวโพดหวาน
KM มะเขือเทศ
KM การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า
วิสัยทัศน์
Update: 26 กรกฎาคม 2559
By : นายจักรกริช ผึ่งสิงห์
งานสารสนเทศ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพข่าว
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายชัชวาลย์ ทองชน รักษาการนายอำเภอบึงโขงหลง เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เพิ่มเติม โดยมีนางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 นางศรีพรรณ คำสงค์ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง และทหารชุดปฏิบัติการในพื้นที่ ร่วมจัดตั้งจุดบริการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติฯ ในช่วงวันหยุดเทศกาล  เนื่องในโอกาสปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา โดยกำหนดให้มีจุดอำนวยความสะดวกและบริการด้านการเดินทาง และศูนย์บริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในช่วงวันหยุดเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 เพื่ออำนวยความสะดวก และบริการประชาชนด้านการเดินทาง ได้พักผ่อน พักรถ ระหว่างการเดินทางตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายประพันธ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชานาญงาน และนางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมการทาสารชีวภาพในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืช เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตสารชีวะภัณฑ์ในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืช รู้วิธีป้องกันกาจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี และส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง มีผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 55 คน (คลิก ดูรายละเอียด)
หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 14 กค.2559 นางศรีพรรณ คำสงค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุม เพื่อชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ มีอาสาสมัครเกษตร (อกม.) ตามคำสั่งอำเภอบึงโขงหลง จำนวน 12 คน และมี อกม.เข้าร่วมประชุมจำนวน 45 คน รวมทั้งสิ้น 57 คน (คลิก ดูรายละเอียด)
ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบึงโขงหลง
วันที่ 8 กค.2559 นางศรีพรรณ คำสงค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯบ้านโนนสวนปอเหนือ ตำบลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ผู้ร่วมประชุม 23 คน (คลิก ดูรายละเอียด)
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบัวโคก ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ อบรมโครงการด้านส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2559 โดยดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบัวโคก หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ มีเกษตรกรร่วมกิจกรรม 20 ราย (คลิก ดูรายละเอียด)
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบัวโคก
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 นางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบัวโคก หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ โดยร่วมหว่านกล้าข้าวแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ฯ ได้ให้คำแนะนำในการเพาะปลูกและการจัดเตรียมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ดีเพื่อจำหน่ายต่อไป (คลิก ดูรายละเอียด)
แปลงเรียนรู้ไร่นาสวนผสม บ้านท่าดอกคำหมู่ที่ 1 ตำบลท่าดอกคำ
วันที่18 มิถุนายน 2559 นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรทางเลือก ได้ดำเนินการสร้างศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสม โครงการปรับเป็นเกษตรกรทางเลือก หมู่ที่ 1ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
แปลงเรียนรู้ไร่นาสวนผสม บ้านท่าดอกคำหมู่ที่ 1 ตำบลท่าดอกคำ
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ปี 2559 โดยดำเนินการ จัดกระบวน การกลุ่มเพื่อจัดทำแผนการผลิตและแผนการอบรมตามความต้องการของกลุ่ม ครั้งที่ 3 ณ ศาลาประชาคม บ้านท่าดอกคำ หมู่ที่ 1 ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เกษตรกรร่วมกิจกรรม 20 ราย (คลิก ดูรายละเอียด)
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบัวโคก
วันที่ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 นางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ อบรมโครงการด้านส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2559 โดยดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบัวโคก หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ มีเกษตรกรร่วมกิจกรรม 20 ราย (คลิก ดูรายละเอียด)
แปลงเรียนรู้ไร่นาสวนผสม บ้านท่าดอกคำหมู่ที่ 1 ตำบลท่าดอกคำ
วันที่ 30 พค.59 นางจันทร์จิรา จินาวรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ กล่าวเปิดการอบรมและชี้แจงวัตถุประสงค์ โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ปี 2559 และและนายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ดำเนินการ จัดกระบวน การกลุ่มเพื่อจัดทำแผนการผลิตและแผนการอบรมตามความต้องการของกลุ่ม ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคม บ้านท่าดอกคำ หมู่ที่ 1 ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เกษตรกรร่วมกิจกรรม 20 ราย (คลิก ดูรายละเอียด)
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคำสมบูรณ์
วันที่ 11 พค.59 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ออกเยี่ยม/ติดตามหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคำสมบูรณ์ ม.3 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ได้ให้คำแนะนำในการปลูกพืชผักให้ปลอดภัย เพื่อบริโภคในครัวเรือนแลคะจำหน่ายเป็นรายได้เสริมโดยจำหน่ายให้ร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวหาดคำสมบูรณ์ และขยายผลให้มีการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี มีเกษตรกรปลูกทั้งหมด 12 ครัวเรือน (คลิก ดูรายละเอียด)
ผ้าลายหมากเบ็ง บ้านโนนสวนปอ ลายผ้าประจำจังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 10 พค.59 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ออกเยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านโนนสวนปอ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ สมาชิกกลุ่มฯทอผ้า 4 ตะกอ "ลายหมากเบ็ง" ซึ่งเป็นชุดประจำจังหวัดบึงกาฬ มีทั้งผ้าถุง ผ้าสไบ และผ้าสีขาวล้วน แนะนำการทอให้ได้คุณภาพ สีสวย ลายชัดเจน  ถ้าหากสนใจสั่งซื้อได้ที่กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสวนปอ (คลิก ดูรายละเอียด)
ไร่นาสวนผสม บ้านโชคอำนวย ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ติดตามงาน ไร่นาสวน ผสมดีเด่นจังหวัดบึงกาฬ ของนายวัลลภ วรนุช เกษตรกรบ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 10 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ ติดตามงาน แปลงปลูกหวาย พื้นที่ 3 ไร่ สร้างรายได้ให้เกษตรกรในปัจจุบันนี้ ทุกวัน แนะนำการตัดแต่ง ทรงพุ่ม การขยายพันธุ์และการตลาดท้องถิ่น การมัดบรรจุขนาด แผนงานต่อไป ขยายเพิ่มอีก 2 ไร่ รวมเป็น 5 ไร่
ส่วนมากจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น งานบุญประเพณี ของฝากทั่วไป
(คลิก ดูรายละเอียด)
ปาล์มน้ำมัน บ้านดงโทน ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 30 เมษายน 2559 นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอ บึงโขงหลง ติดตามงาน การดูแลปาล์มน้ำมัน แปลงเกษตรกร นายหนูชาติ พรมเชียง เกษตรกรบ้านโพธิ์ชัย แต่แปลงปลูก อยู่ในพื้นที่บ้านดงโทน หมู่ที่ 4 ตำบลดงบัง พื นที่ปลูก จำนวน 10 ไร่ ได้ผลผลิตมาแล้ว 6 ปี แนะนำการดูแลระบบน้ำ การให้น้ำ การใส่ปุ๋ยตามอายุปาล์ม การตัดแต่งทรงก้าน การป้องกันศัตรูปาล์ม (คลิก ดูรายละเอียด)
เลี้ยงแพะเสริมรายได้ บ้านดงโทน ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 เมษายน 2559 นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ติดตามงานการเลี้ยงแพะ ในแปลงยางพารา ของนางไพพร ปุณริบูรณ์ เกษตรกรบ้านดงโทน หมู่ที่ 4 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็นอาชีพใหม่ ทางเลือกใหม่ สำหรับเกษตรกร ที่มีเงินทุน ต้องการปรับเปลี่ยนทางเลือกใหม่ เนื่องจากราคายางพาราตกต่ำ (คลิก ดูรายละเอียด)
อบรมวิทยากรครู สร้างการรับรู้ของประชาชน ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 26 เมษายน 2559 นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยนางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง เข้ารับการอบรมวิทยากรครู ก ระดับอำเภอตามแนวทางการสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้ออกมาใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ สถานที่ ห้องประชุมภูทอก ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
ประชุมเครือข่าย อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
วันที่ 25 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ได้จัดประชุมเครือข่าย อกม.เพื่อพัฒนาและ ขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการเกษตรให้กับสมาชิกเครือข่าย จำนวน 8 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการจับพิกัด GPS แปลง การทำแผนที่รูปแปลงเกษตรกรรม (คลิก ดูรายละเอียด)
เมล่อนฟาร์ม บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
วันที่ 25 เมษายน 2559 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยนางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกเมล่อน ที่ชาลีฟาร์ม บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์หมากแข้ง และโรงเพาะเห็ดที่ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนบ้านบัวโคก หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์หมากแข้ง เป็นอาชีพและทางเลือกใหม่ สำหรับเกษตรกร
(คลิก ดูรายละเอียด)
เกษตรอำเภอ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่"
นางศรีพรรณ  คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมการดำเนินงานออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข “อำเภอยิ้มเคลื่อนที่” โดยนายชัชวาลย์ ทองชน ปลัดอำเภอ อวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอบึงโขงหลง เป็นประธานในการเปิดงาน การออกหน่วยบริการโดยปกครองอำเภอบึงโขงหลง ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ณ ศาลาประชาคมบ้านดงเรือ หมู่ที่ 8 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
คำสมบูรณ์ หมู่บ้านเศราฐกิจพอเพียงต้นแบบอำเภอบึงโขงหลง
วันที่ 19 เมษายน 2559 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมบูรณาการ ดำเนินงานโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อำเภอบึงโขงหลง ปี 2559 ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานสาธารณสุข ธ.ก.ส.สาขาบึงโขงหลง ก.ศ.น.อำเภอบึงโขงหลง และ อปท.ในพื้นที่ ณ บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ(คลิก ดูรายละเอียด)
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
วันที่ 1 มีนาคม 2559 นางจันทร์จิรา จินาวรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเการผลิต ติดตามการดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกรับจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 5
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอบึงโขงหลง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 4 โดยนายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พบปะและบรรยายการดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร คั้งที่ 1 รุ่นที่ 3

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอบึงโขงหลง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และปัญหาราคาสินค้า ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 3 เกษตรโดยนางศรีพรรณ คำสงค เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พบปะและบรรยายการดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร คั้งที่ 1 รุ่นที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป (ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร)

กลุ่มอารักขาพืช แจ้งข่าวสถานการณ์และเตือนโรคเปลือกแห้งในยางพารา วันที่ 18 พ.ค. 2559 (อ่านรายละเอียด)
กลุ่มอารักขาพืช แจ้งข่าวสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช(อ่านรายละเอียด)
ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ประกาศเตือนภัย เรื่องเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในแปลงนาข้าว(อ่านรายละเอียด)
ศูนย์กำจัดศัตรูพืชแจ้งข่าวสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช(อ่านรายละเอียด)
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2555/56
(ข้าว) 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2555
, (มันสำปะหลัง) 1 มิถุนายน 55 - 28 กุมภาพันธ์ 2556
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2555
การดูแลสวนยางพาราในช่วงฤดูแล้ง (ดูรายละเอียด)

แผนการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว,มันสำปะหลัง ปีการผลิต 2554/55
(ดูรายละเอียด)

เตือนการระบาดศัตรูพืช "เพลี้ยไฟ" (ดูรายละเอียด)
สาระน่ารู้

นางศรีพรรณ คำสงค์
เกษตรอำเภอบึงโขงหลง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาด
บ้านนาอ่าง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด
ครบวงจรบ้านโสกโพธิ่

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านโนนสวนปอ ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ
จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย
สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล
สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ
สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า


มะแป่ม

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสด | คมชัดลึก | เดลินิวส์ |ฐานเศรษฐกิจ ไทยรัฐ |ประชาชาติธุรกิจ |แนวหน้า | ไทยโพสต์ |ผู้จัดการ | สยามรัฐ Bangkok Post |เครือมติชน | สำนักข่าวไทย |GNN | INN | The Nation TV3 | TV5 | TV7 | TV9 | TV11 | ITV | UBC | TGNA-time | Click Radio | SEED FM | cool FM | ShockFM | 100.5 MCOT | BBC ไทยออนไลน์ |


สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง

ม.11 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220
โทร./Fax : 0-4241-6216

E-mail : bkldoae@hotmail.com