http://buengkhonglong.buengkan.doae.go.th

ข้อมูลทั่วไป
แผนที่อำเภอบึงโขงหลง
บุคลากร
ทำเนียบหมู่บ้าน
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
งานสถาบันเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน / สินค้า
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
โครงการสายใยรัก
สรุปกลุ่มองค์กรเกษตรกร
งานส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข้าวชุมชน
พืชผักปลอดภัย GAP
งานบริหาร
แผนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำบล
ประจำปี 2556
ข้อมูลประจำตำบล
ประวัติสำนักงาน
ศูนย์บริการฯ ต.บึงโขงหลง
ศูนย์บริการฯ ต.โพธิ์หมากแข้ง
ศูนย์บริการฯ ต.ดงบัง
ศูนย์บริการฯ ต.ท่าดอกคำ
จุดสาธิต
ข้อมูลท่องเที่ยว

ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง
แหล่งท่องเที่ยว
หาดคำสมบูรณ
องค์ความรู้ KM
KM ข้าวโพดหวาน
KM มะเขือเทศ
KM การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า
วิสัยทัศน์
Update: 18 พฤษภาคม 2559
By : นายจักรกริช ผึ่งสิงห์
งานสารสนเทศ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพข่าว
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคำสมบูรณ์
วันที่ 11 พค.59 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ออกเยี่ยม/ติดตามหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคำสมบูรณ์ ม.3 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ได้ให้คำแนะนำในการปลูกพืชผักให้ปลอดภัย เพื่อบริโภคในครัวเรือนแลคะจำหน่ายเป็นรายได้เสริมโดยจำหน่ายให้ร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวหาดคำสมบูรณ์ และขยายผลให้มีการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี มีเกษตรกรปลูกทั้งหมด 12 ครัวเรือน (คลิก ดูรายละเอียด)
ผ้าลายหมากเบ็ง บ้านโนนสวนปอ ลายผ้าประจำจังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 10 พค.59 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ออกเยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านโนนสวนปอ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ สมาชิกกลุ่มฯทอผ้า 4 ตะกอ "ลายหมากเบ็ง" ซึ่งเป็นชุดประจำจังหวัดบึงกาฬ มีทั้งผ้าถุง ผ้าสไบ และผ้าสีขาวล้วน แนะนำการทอให้ได้คุณภาพ สีสวย ลายชัดเจน  ถ้าหากสนใจสั่งซื้อได้ที่กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสวนปอ (คลิก ดูรายละเอียด)
ไร่นาสวนผสม บ้านโชคอำนวย ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ติดตามงาน ไร่นาสวน ผสมดีเด่นจังหวัดบึงกาฬ ของนายวัลลภ วรนุช เกษตรกรบ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 10 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ ติดตามงาน แปลงปลูกหวาย พื้นที่ 3 ไร่ สร้างรายได้ให้เกษตรกรในปัจจุบันนี้ ทุกวัน แนะนำการตัดแต่ง ทรงพุ่ม การขยายพันธุ์และการตลาดท้องถิ่น การมัดบรรจุขนาด แผนงานต่อไป ขยายเพิ่มอีก 2 ไร่ รวมเป็น 5 ไร่
ส่วนมากจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น งานบุญประเพณี ของฝากทั่วไป
(คลิก ดูรายละเอียด)
ปาล์มน้ำมัน บ้านดงโทน ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 30 เมษายน 2559 นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอ บึงโขงหลง ติดตามงาน การดูแลปาล์มน้ำมัน แปลงเกษตรกร นายหนูชาติ พรมเชียง เกษตรกรบ้านโพธิ์ชัย แต่แปลงปลูก อยู่ในพื้นที่บ้านดงโทน หมู่ที่ 4 ตำบลดงบัง พื นที่ปลูก จำนวน 10 ไร่ ได้ผลผลิตมาแล้ว 6 ปี แนะนำการดูแลระบบน้ำ การให้น้ำ การใส่ปุ๋ยตามอายุปาล์ม การตัดแต่งทรงก้าน การป้องกันศัตรูปาล์ม (คลิก ดูรายละเอียด)
เลี้ยงแพะเสริมรายได้ บ้านดงโทน ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 เมษายน 2559 นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ติดตามงานการเลี้ยงแพะ ในแปลงยางพารา ของนางไพพร ปุณริบูรณ์ เกษตรกรบ้านดงโทน หมู่ที่ 4 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็นอาชีพใหม่ ทางเลือกใหม่ สำหรับเกษตรกร ที่มีเงินทุน ต้องการปรับเปลี่ยนทางเลือกใหม่ เนื่องจากราคายางพาราตกต่ำ (คลิก ดูรายละเอียด)
อบรมวิทยากรครู สร้างการรับรู้ของประชาชน ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 26 เมษายน 2559 นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยนางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง เข้ารับการอบรมวิทยากรครู ก ระดับอำเภอตามแนวทางการสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้ออกมาใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ สถานที่ ห้องประชุมภูทอก ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
ประชุมเครือข่าย อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
วันที่ 25 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ได้จัดประชุมเครือข่าย อกม.เพื่อพัฒนาและ ขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการเกษตรให้กับสมาชิกเครือข่าย จำนวน 8 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการจับพิกัด GPS แปลง การทำแผนที่รูปแปลงเกษตรกรรม (คลิก ดูรายละเอียด)
เมล่อนฟาร์ม บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
วันที่ 25 เมษายน 2559 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยนางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกเมล่อน ที่ชาลีฟาร์ม บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์หมากแข้ง และโรงเพาะเห็ดที่ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนบ้านบัวโคก หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์หมากแข้ง เป็นอาชีพและทางเลือกใหม่ สำหรับเกษตรกร
(คลิก ดูรายละเอียด)
เกษตรอำเภอ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่"
นางศรีพรรณ  คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมการดำเนินงานออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข “อำเภอยิ้มเคลื่อนที่” โดยนายชัชวาลย์ ทองชน ปลัดอำเภอ อวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอบึงโขงหลง เป็นประธานในการเปิดงาน การออกหน่วยบริการโดยปกครองอำเภอบึงโขงหลง ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ณ ศาลาประชาคมบ้านดงเรือ หมู่ที่ 8 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
คำสมบูรณ์ หมู่บ้านเศราฐกิจพอเพียงต้นแบบอำเภอบึงโขงหลง
วันที่ 19 เมษายน 2559 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมบูรณาการ ดำเนินงานโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อำเภอบึงโขงหลง ปี 2559 ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานสาธารณสุข ธ.ก.ส.สาขาบึงโขงหลง ก.ศ.น.อำเภอบึงโขงหลง และ อปท.ในพื้นที่ ณ บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ(คลิก ดูรายละเอียด)
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
วันที่ 1 มีนาคม 2559 นางจันทร์จิรา จินาวรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเการผลิต ติดตามการดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกรับจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 5
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอบึงโขงหลง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 4 โดยนายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พบปะและบรรยายการดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร คั้งที่ 1 รุ่นที่ 3

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอบึงโขงหลง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และปัญหาราคาสินค้า ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 3 เกษตรโดยนางศรีพรรณ คำสงค เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พบปะและบรรยายการดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร คั้งที่ 1 รุ่นที่ 2
ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง วันที่ 3 กรกฏาคม 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษ๖รอำเภอบึงโขงหลง มอบหมายให้นางศรีพรรณ คำสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และชี้แจงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ณ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึกาฬ เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2558 (คลิก ดูรายละเอียด)
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมกิจกรรมวันงานวันสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอบึงโขงหลง ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 (คลิก ดูรายละเอียด)
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอบึงโขงหลง เป็นประธานเปิดการประชุม การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer เกษตรกรปราดเปรื่อง ระดับตำบล/ระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลชัยพร อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมงานวันคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง มอบหมายใหนายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยาย วิชาการ "การเกษตรแบบอินทรีย์ชีวภาพ" เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ตามโครงการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ที่ 204 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ณ ศาลาประชาคมบ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลดังบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ มีเกษตรกรเป้าหมาย 60 คน (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุจ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านโสกพอก หมู่ที่ 4 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
                
ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มอารักขาพืช แจ้งข่าวสถานการณ์และเตือนโรคเปลือกแห้งในยางพารา (อ่านรายละเอียด)
กลุ่มอารักขาพืช แจ้งข่าวสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช(อ่านรายละเอียด)
ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ประกาศเตือนภัย เรื่องเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในแปลงนาข้าว(อ่านรายละเอียด)
ศูนย์กำจัดศัตรูพืชแจ้งข่าวสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช(อ่านรายละเอียด)
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2555/56
(ข้าว) 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2555
, (มันสำปะหลัง) 1 มิถุนายน 55 - 28 กุมภาพันธ์ 2556
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2555
การดูแลสวนยางพาราในช่วงฤดูแล้ง (ดูรายละเอียด)

แผนการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว,มันสำปะหลัง ปีการผลิต 2554/55
(ดูรายละเอียด)

เตือนการระบาดศัตรูพืช "เพลี้ยไฟ" (ดูรายละเอียด)
สาระน่ารู้

นางศรีพรรณ คำสงค์
เกษตรอำเภอบึงโขงหลง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาด
บ้านนาอ่าง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด
ครบวงจรบ้านโสกโพธิ่

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านโนนสวนปอ ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ
จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย
สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล
สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ
สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า


มะแป่ม

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสด | คมชัดลึก | เดลินิวส์ |ฐานเศรษฐกิจ ไทยรัฐ |ประชาชาติธุรกิจ |แนวหน้า | ไทยโพสต์ |ผู้จัดการ | สยามรัฐ Bangkok Post |เครือมติชน | สำนักข่าวไทย |GNN | INN | The Nation TV3 | TV5 | TV7 | TV9 | TV11 | ITV | UBC | TGNA-time | Click Radio | SEED FM | cool FM | ShockFM | 100.5 MCOT | BBC ไทยออนไลน์ |


สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง

ม.11 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220
โทร./Fax : 0-4241-6216

E-mail : bkldoae@hotmail.com