http://buengkhonglong.buengkan.doae.go.th

ข้อมูลทั่วไป
แผนที่อำเภอบึงโขงหลง
บุคลากร
ทำเนียบหมู่บ้าน
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
งานสถาบันเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน / สินค้า
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
โครงการสายใยรัก
สรุปกลุ่มองค์กรเกษตรกร
งานส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข้าวชุมชน
พืชผักปลอดภัย GAP
งานบริหาร
แผนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำบล
ประจำปี 2556
ข้อมูลประจำตำบล
ประวัติสำนักงาน
ศูนย์บริการฯ ต.บึงโขงหลง
ศูนย์บริการฯ ต.โพธิ์หมากแข้ง
ศูนย์บริการฯ ต.ดงบัง
ศูนย์บริการฯ ต.ท่าดอกคำ
จุดสาธิต
ข้อมูลท่องเที่ยว

ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง
แหล่งท่องเที่ยว
หาดคำสมบูรณ
องค์ความรู้ KM
KM ข้าวโพดหวาน
KM มะเขือเทศ
KM การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า
วิสัยทัศน์
Update: 6 กรกฎาคม 2558
By : นายจักรกริช ผึ่งสิงห์
งานสารสนเทศ
         

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพข่าว
ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง วันที่ 3 กรกฏาคม 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษ๖รอำเภอบึงโขงหลง มอบหมายให้นางศรีพรรณ คำสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และชี้แจงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ณ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึกาฬ เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2558 (คลิก ดูรายละเอียด)
                
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมกิจกรรมวันงานวันสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอบึงโขงหลง ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 (คลิก ดูรายละเอียด)
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอบึงโขงหลง เป็นประธานเปิดการประชุม การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer เกษตรกรปราดเปรื่อง ระดับตำบล/ระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลชัยพร อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมงานวันคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง มอบหมายใหนายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยาย วิชาการ "การเกษตรแบบอินทรีย์ชีวภาพ" เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ตามโครงการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ที่ 204 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ณ ศาลาประชาคมบ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลดังบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ มีเกษตรกรเป้าหมาย 60 คน (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุจ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านโสกพอก หมู่ที่ 4 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
                
ตำหนักปู่อือลือนาคราช ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง วันที่ 2 พฤษภาคม 2558
นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอบึงโขงหลง เข้าร่วมการทำพิธีบวงสรวงเปิดประตูวังเจ้าสุริยะวงค์ชัยนาคราชราชา(ปู่อือลือนาคราช) เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 255 เวลา 07.59 น. ณ ตำหนักปู่อือลือนาคราช ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
                
ศาลาประชาคมบ้านหนองฮู ตำบลท่าดอกคำ วันที่ 22 เมษายน 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยนายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการเกษตร ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองฮู หมู่ 13 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลดงบัง วันที่ 22 เมษายน 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยนายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางศรีพรรณ คำสงค์ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดบ้านดงบัง หมู่ 5 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. (คลิก ดูรายละเอียด)
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลท่าดอกคำ วันที่ 20 เมษายน 2558
นายนุสร แก้วเปียก อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน สำรวจสถานการณ์ศัตรูยางพารา หมู่ที่ 4 บ้านหนองแสง โดยมีนายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ให้การแนะนำข้อมูลตามแบบสำรวจ ชนิดพืช ศัตรูพืช โรคพืช สภาพดินฟ้า-อากาศ และศัตรูธรรมชาติ ณ แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูยางพารา ประจำศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองแสง ทุกวันจันทร์ ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลท่าดอกคำ วันที่ 25 มีนาคม 255
นายสำรวย มีจินดา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ กล่าวเปิดโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช การจัดการเรียนรู้กลุ่มเกษตรกร พร้อมด้วยโรงพยาบาลอำเภอบึงโขงหลง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเกษตรกร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 36 ราย
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลท่าดอกคำ วันที่ 20 มีนาคม 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง กล่าวเปิดการอบรม โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช การจัดการเรียนรู้กลุ่มเกษตรกร จัดจัดทำแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พร้อมบรรยายวิชาการ การจัดการศัตรูพืชที่สำคัญ และการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า โดยมีนายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 30 ราย
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลท่าดอกคำ วันที่ 13 มีนาคม 2558
นายสำรวย มีจินดา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ กล่าวเปิดการอบรม โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช การจัดการเรียนรู้กลุ่มเกษตรกร จัดจัดทำแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พร้อมบรรยายวิชาการ การสำรวจและติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช โดยมีนายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 30 ราย
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง วันที่ 12 มีนาคม 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอาเภอบึงโขงหลง ร่วมกับ นายเวียน ธรรมสอน ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดหนองคาย อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี 2558 หลักสูตรการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์หมากแข้ง อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เกษตรกรเข้ารับการอบรม จานวน 32 คน
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 30 มกราคม 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ให้การต้อนรับนายพัฒนะ ดีพรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่ พื่อติดตามนิเทศ ชี้แนะ แผนการปฏิบัติงาน รายบุคคลประจำเดือน ประจำปี, เร่งรัดการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน, ไม้ผลยืนต้น, โครงการปลูกพืชฟดูแล้ง ฯลฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558             
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 7 มกราคม 2558
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ ได้มาติดต่อขอข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในเขตพื้นที่อำเภอบึงโขงหลง ได้ติดตามภาวะการผลิต เนื่อที่ปลูก และผลผลิต่อไร่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 7 มกราคม 2558
นายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานเกษตรกาตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ได้เข้าอวยพรพร้อมทั้งมอบกระเช้าเพื่อสุขภาพเป็นของขวัญปีใหม่ แด่นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558
หอประชุมอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 2 ธันวาคม 2557
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอบึงโขงหลง ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. และนายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอบึงโขงหลงเป็นประธาน มอบเงินตามมาตรการเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย
หอประชุมอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 26  พฤศจิกายน 2557
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร/คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง อำเภอบึงโขงหลง โดยมีนายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอบึงโขงหลง เป็นประธานกรรมการบริหารโครงการฯ รวมทั้งคณะกรรมการ เลขานุการ คณะทำงานเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น.
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมพิธีเปิดงาน หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรัยนบึงโขงหลงวิทยา อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 และได้ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557 ออกตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ณ.สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โดยนายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ให้การต้อนรับ โดยการตรวจเยี่ยมและนิเทศงานในครั้งนี้ ได้ติดตามโครงการขึ้นทะเบียนข้าวนาปี ปี 2557/58 และโครงการยางพารา ปี 2558
อำเภอบึงโขงหลง วันที่ 28 ตุลาคม 2557
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย และคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ตามมาตรการ.....
(ดูรายละเอียด)
ตำบลท่าดอกคำ วันที่ 10 ตุลาคม 2557
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยนายประพันธ์ บรรณาคำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เกษตรตำบลท่าดอกคำ ออกพื้นที่ตรวจสอบแปลงยางพารเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
(ดูรายละเอียด)
ตำบลบึงโขงหลง วันที่ 3 ตุลาคม 2557
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสอทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีนายสุวิท บริสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ กล่าวรายงาน
(ดูรายละเอียด)
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง วันที่ 1 ตุลาคม 2557
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมจัดทำคอกปุ๋ยหมัก บริเวณสำนักงาน
(ดูรายละเอียด)
อำเภอบึงโขงหลง วันที่ 1 ตุลาคม 2557
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง เข้าร่วมพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4"
(ดูรายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มอารักขาพืช แจ้งข่าวสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช(อ่านรายละเอียด)
ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ประกาศเตือนภัย เรื่องเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในแปลงนาข้าว(อ่านรายละเอียด)
ศูนย์กำจัดศัตรูพืชแจ้งข่าวสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช(อ่านรายละเอียด)
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2555/56
(ข้าว) 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2555
, (มันสำปะหลัง) 1 มิถุนายน 55 - 28 กุมภาพันธ์ 2556
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2555
การดูแลสวนยางพาราในช่วงฤดูแล้ง (ดูรายละเอียด)

แผนการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว,มันสำปะหลัง ปีการผลิต 2554/55
(ดูรายละเอียด)

เตือนการระบาดศัตรูพืช "เพลี้ยไฟ" (ดูรายละเอียด)
สาระน่ารู้

นางศรีพรรณ คำสงค์
เกษตรอำเภอบึงโขงหลง

 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาด
บ้านนาอ่าง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด
ครบวงจรบ้านโสกโพธิ่

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านโนนสวนปอ ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ
จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย
สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล
สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ
สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า


มะแป่ม

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสด | คมชัดลึก | เดลินิวส์ |ฐานเศรษฐกิจ ไทยรัฐ |ประชาชาติธุรกิจ |แนวหน้า | ไทยโพสต์ |ผู้จัดการ | สยามรัฐ Bangkok Post |เครือมติชน | สำนักข่าวไทย |GNN | INN | The Nation TV3 | TV5 | TV7 | TV9 | TV11 | ITV | UBC | TGNA-time | Click Radio | SEED FM | cool FM | ShockFM | 100.5 MCOT | BBC ไทยออนไลน์ |


สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง

ม.11 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220
โทร./Fax : 0-4241-6216

E-mail : bkldoae@hotmail.com