http://buengkhonglong.buengkan.doae.go.th

ข้อมูลทั่วไป
แผนที่อำเภอบึงโขงหลง
บุคลากร
ทำเนียบหมู่บ้าน
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
งานสถาบันเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน / สินค้า
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
สรุปกลุ่มองค์กรเกษตรกร
งานส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข้าวชุมชน
พืชผักปลอดภัย GAP
ข้อมูลประจำตำบล
ประวัติสำนักงาน
ศูนย์บริการฯ ต.บึงโขงหลง
ศูนย์บริการฯ ต.โพธิ์หมากแข้ง
ศูนย์บริการฯ ต.ดงบัง
ศูนย์บริการฯ ต.ท่าดอกคำ
จุดสาธิต
ข้อมูลท่องเที่ยว

ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง
แหล่งท่องเที่ยว
หาดคำสมบูรณ
องค์ความรู้ KM
KM ข้าวโพดหวาน
KM มะเขือเทศ
KM การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า
วิสัยทัศน์
ปรับปรุงเมื่อ:16 มีนาคม 2561
โดย : นายจักรกริช ผึ่งสิงห์
งานสารสนเทศ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพข่าว
บ้านหนองฮู หมู่ที่ 13 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 16 มีนาคม 2561 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง มอบหมายให้นายสุวิท บริสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลท่าดอกคำ ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคม เวทีที่ 1 ณ ศาลาการเปรียญวัดอรัญเขตตาราม บ้านหนองฮู  ม.13  ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายสมรัก ภูเดช เกษตรจังหวัดบึงกาฬ ตรวจเยี่ยม รับทราบ ปัญหาและให้กำลังใจ จนท.ส่งเสริมการเกษตร ในการปฏิบัติงานและ แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดบึงกาฬ โดย นายสุวิท บริสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับ และเสวนาปัญหาในพื้นที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศกรรมการเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 12-15 มีนาคม 2561 นายจักรกริช ผึ่งสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยนายภมร อินธิราช เกษตรกรตำบลโพธิ์หมาแข้ง เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานเกษตร หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 3 เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่นสำหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมการเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด (คลิก ดูรายละเอียด)
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 15 มีนาคม 2561 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยนายกัญญา แดงโสภา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ.... (คลิก ดูรายละเอียด)
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 14 มีนาคม 2561 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ประชุมร่วมกับ สำนักงานประมงอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อปรึกษา หารือ เกี่ยวกับการจัดบูธ ในงานสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 (คลิก ดูรายละเอียด)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิถีไทบัวโคก ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 13 มีนาคม 2561 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ต้อนรับคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561 เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะเป็นตัวอย่างแก่วิสาหกิจชุมชนอื่น ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชน (คลิก ดูรายละเอียด)
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 12 มีนาคม 2561 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ต้อนรับคณะนิเทศงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
ศาลาประชาคมบ้านโนนสา ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 9 มี.ค. 61 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง มอบหมายให้ นายสุวิท บริสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลท่าดอกคำ ได้ดำเนินการเวทีประชาคม เวที ที่ 1 ปรับทุกข์ผูกมิตร ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านบัวโคก อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง มอบหมายให้ นางสาวนิตยา สมภูงา นวส.ปฏิบัติการ และนายสุวิท บริสุทธิ์ นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 โครงการด้านส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2560 ที่วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบัวโคก หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เกษตรกรเป้าหมาย 20 ราย (คลิก ดูรายละเอียด)
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านบัวโคก ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น.นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วย นางสาวนิตยา สมภูงา นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยกลุ่มสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ต้อนรับคณะประเมินการประกวด ศดปช.ระดับจังหวัดบึงกาฬ ปี 2560 โดยนายสัมรวย มีจินดา หัวหนัากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วย นางสาวพรสวรรค์ ต๊ะเสี้ยว นวส.ปฏิบัติการ, นายเรวุฒิ บุญจวง นวส.ปฏิบัติการ และนางสาวรุ่งอรุณ ทาวรรณะ นวส.ปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ในการจัดการประกวดเพื่อเป็นต้นแบบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีให้แก่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต่อไป (คลิก ดูรายละเอียด)
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านบัวโคก อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-12.00 น. นางสาวนิตยา สมภูงา นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยกลุ่มสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) เตรียมแปลงและหว่านกล้าเพื่อเตรียมต้นกล้าไว้ปักดำสำหรับแปลงนารวมของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบัวโคก และแปลงเรียนรู้การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต (ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี) เพื่อเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ขยายผลการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งใน ปี 2560 นี้ทางกลุ่มได้คัดเลือกแปลงนายชาลี โคตรบัว ประธานกลุ่ม พืชหลักคือ ข้าว สำหรับเป็นแปลงเรียนรู้และเก็บข้อมูล (คลิก ดูรายละเอียด)
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านบัวโคก อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง มอบหมายให้ นางสาวนิตยา สมภูงา นวส.ปฏิบัติการ และนายสุวิท บริสุทธิ์ นวส.ชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จัดเวทีชุมชนโครงการด้านส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2560 ที่วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบัวโคก หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เกษตรกรเป้าหมาย 20 ราย (คลิก ดูรายละเอียด)
วัดบ้านโสกพอก ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 31 พ.ค.2560 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง มอบหมายให้ นายสุวิท บริสุทธิ์ นวส.ชำนาญการ และนางสาวนิตยา สมภูงา นวส.ปฏิบัติการ อ.บึงโขงหลงสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านโสกพอก ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โดยให้บริการและสร้างการรับรู้ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (คลิก ดูรายละเอียด)
ร.ร. ตชด.บ้านห้วยดอกไม้ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นางศรีพรรณ คำสงค์ กษอ.บึงโขงหลง พร้อมด้วยนายสุวิท บริสุทธิ์ นวส.ชำนาญการ และนางสาวนิตยา สมภูงา นวส.ปฏิบัติการ นำสมาชิกกลุ่มเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านโสกโพธิ์ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จัดนิทรรศการ ณ ร.ร.ตชด.บ้านห้วยดอกไม้ ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ เพื่อรับเสด็จสม เด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันที่ 30 พ.ค.2560 (คลิก ดูรายละเอียด)
โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายสุวิท บริสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง เข้าร่วมสัมมนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง และตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่  24 พฤษภาคม 2560 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยนางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ออกปฏิบัติราชการชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครเกษตรทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดงบัง เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านเหล่าหลวง ต.ดงบัง และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครเกษตรทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโพธิ์หมากแข้ง เวลา 13.00-16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่  18 พฤษภาคม 2560 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย สถานที่ ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบัวโคก หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เกษตรกรเป้าหมาย 20ราย (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่  17 พฤษภาคม 2560 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมบูธหน่วยงานราชการ (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่  16 พฤษภาคม 2560 นายสุวิท บริสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ทอเสื่อพร้อมให้คำแนะนำในการจัดตั้งกลุ่มที่บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่  3 พฤษภาคม 2560 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง นัดหมายกลุ่มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560 เพื่อติดตามโครงการฯและจัดทำแผน IFPP ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่  2 พฤษภาคม 2560 นางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วย นายวุฒิชัย วงษ์จันทร์ ประมงอำเภอบึงโขงหลง เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนพอดีวิถีไทยบัวโคก หมู่ที่ 14 บ้านบัวโคกใหม่ ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง มอบหมายให้นายสุวิท บริสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำห้วยสวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9 เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและใช้ในด้านการเกษตร โดยมี นาย พิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี ณ ฝายชะลอน้ำห้วยสวนหลวง บ้านดงบังใต้ หมู่ที่ 10 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 5 เมษายน 2560 นายสุวิท บริสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสว่างเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลบึงโขงหลง ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ในการนี้ได้ชี้แจงการจัดทำแผน
พัฒนาทางการเกษตร และสร้างการรับรู้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร(ศพก.) เกษตรแปลงใหญ่ ประเทศไทย 4.0 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System (คลิก ดูรายละเอียด)
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 4 เมษายน 2560 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง มอบให้นายสุวิท บริสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กอบ./ผู้บริหารสถานศึกษา และกำนันทุกตำบล อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4 /2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง โดยมีนายชัชวาลย์ ทองชน ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ได้ชี้แจงสร้างการรับรู้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร(ศพก.) เกษตรแปลงใหญ่ ประเทศไทย 4.0 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System) (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 นางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมกับสมาชิกศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช) ทำการวิเคราะห์หาธาตุอาหารในดินให้แก่สมาชิก ศดปช. จำนวน 20 ราย เพื่อนำค่าวิเคราะห์ไปใช้เป็นข้อมูลในการใช้ปุ๋ยแบบสั่งตัด ซึ่งการใช้ปุ๋ยสั่งตัดจะทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง หมู่ที่ 4 บ้านบัวโคก ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560 ที่บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เกษตรกรเป้าหมาย 10 ราย (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ประชุมหาเพื่อเตรียมความพร้อมและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ยางพารา ที่บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาวนิตยา สมภูงา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง ร่วมกับสมาชิกศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน ทำการเก็บตัวอย่างดินแปลงเรียนรู้ของนายชาลี โคตรบัว เพื่อนำมาวิเคราะห์หาธาตุอาหารในดิน และแนะนำวิธีการเก็บตัวอย่างดินให้แก่สมาชิก และร่วมกิจกรรมปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ดของศูนย์ฯ ที่บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ (คลิก ดูรายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป (ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร)

กลุ่มอารักขาพืช แจ้งข่าวสถานการณ์และเตือนโรคเปลือกแห้งในยางพารา วันที่ 18 พ.ค. 2559 (อ่านรายละเอียด)
กลุ่มอารักขาพืช แจ้งข่าวสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช(อ่านรายละเอียด)
ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ประกาศเตือนภัย เรื่องเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในแปลงนาข้าว(อ่านรายละเอียด)
ศูนย์กำจัดศัตรูพืชแจ้งข่าวสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช(อ่านรายละเอียด)
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2555/56
(ข้าว) 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2555
, (มันสำปะหลัง) 1 มิถุนายน 55 - 28 กุมภาพันธ์ 2556
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2555
การดูแลสวนยางพาราในช่วงฤดูแล้ง (ดูรายละเอียด)

แผนการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว,มันสำปะหลัง ปีการผลิต 2554/55
(ดูรายละเอียด)

เตือนการระบาดศัตรูพืช "เพลี้ยไฟ" (ดูรายละเอียด)
สาระน่ารู้

นางศรีพรรณ คำสงค์
เกษตรอำเภอบึงโขงหลง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาด
บ้านนาอ่าง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด
ครบวงจรบ้านโสกโพธิ่

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านโนนสวนปอ ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ
จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย
สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล
สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ
สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า


มะแป่ม

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสด | คมชัดลึก | เดลินิวส์ |ฐานเศรษฐกิจ ไทยรัฐ |ประชาชาติธุรกิจ |แนวหน้า | ไทยโพสต์ |ผู้จัดการ | สยามรัฐ Bangkok Post |เครือมติชน | สำนักข่าวไทย |GNN | INN | The Nation TV3 | TV5 | TV7 | TV9 | TV11 | ITV | UBC | TGNA-time | Click Radio | SEED FM | cool FM | ShockFM | 100.5 MCOT | BBC ไทยออนไลน์ |


สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง

ม.11 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220
โทร./Fax : 0-4241-6216

E-mail : bkldoae@hotmail.com